OPEN POSITIONS

CENIT is always looking for researchers and technical staff around the world to allow a constant exchange of knowledge. We are always open to receiving CVs, even when no positions are available. If you are interested in working at CENIT send us your CV.

Current open positions

Enginyer/a per desenvolupament d’aplicacions

Nombre de places a cobrir: 1
Categoria professional: Enginyer/a per desenvolupament d’aplicacions
Localitat i centre de treball: Barcelona
Remuneració bruta anual: entre 25.000 – 30.000 eur/any
Jornada laboral: 40h/setmana
Tipus contracte: Contracte obra o servei
Duració prevista: 1 any
Funcions del lloc de treball:

 1. Desenvolupament de programari que doni suport a la importació/exportació automàtica de dades entre els entorns de simulació i les fonts de dades disponibles,
 2. Desenvolupament de codi destinat a ampliar funcionalitats o generar indicadors, entre d’altres.
 3. Construcció de models de trànsit dins l’entorn de simulació.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Grau en Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Camins
 2. Idiomes: català o castellà.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència en Eines de simulació/enginyeria de trànsit: Aimsun, TransCAD, VISSIM/VISSUM.
 • Coneixement d’eines per dissenyar plans semafòrics: Synchro Studio
 • Coneixement d’ eines GIS: ArcGIS, QGIS
 • Experiència en llenguatges de programació: Python, C/C++, VB/VBA, Java.
 • Coneixements de Software científic o estadístic: Matlab, R, CPLEX
 • Experiència en gestors de bases de dades: SQLITE, PostgreSQL, MySQL, Access
 • Es valorarà experiència prèvia al sector del transport i la mobilitat

Sistema de qualificació: En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (10%)
 2. Formació i perfeccionament (10%)
 3. Experiència professional en àmbits dels transports, mobilitat o logística (10%)
 4. Experiència en eines de simulació de transit (15%)
 5. Experiència en eines d’informació geogràfica (15%)
 6. Habilitats en llenguatges de programació (15%)
 7. Proves selectives i entrevista (25%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 20/05/2018 a les 12h.

 

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Pràctiques per estudiant de màster – Transport i Logística
Informació oferta: Estudiant de Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports amb especialitat en Transports i Urbanisme i/o en enginyeria computacional per a donar suport tècnic a diferents tasques en projectes d’innovació i recerca en l’àmbit del transport públic i la mobilitat urbana.
Empresa: Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)
Població: Barcelona
Jornada Laboral: Mitja jornada a convenir Durada: 2 mesos, prorrogables
Titulació/s: Màster en Enginyeria de Camins Canals i Ports
Requisits: Es valorarà coneixements bàsics de programació i coneixement d’eines de simulació de trànsit i d’ArcGis.
Persona de contacte: Francisco Rodero
Telèfon: 934 137 673
Email: fmrodero@cimne.upc.edu
Num places: 1
Data alta oferta: 16/04/2018
Data de caducitat: 02/05/2018